×Konzultujte svoje plány online s našim designérem Jirkou. Více informací >>> *99dnů 99hodin 99minut
Designový nábytek, osvětlení, designové doplňky
Menu
0 Kč

Krb na bioetanol


PŘÍRUČKA PRO KRB TYPU 74981

Stand Kamine Tepore Rectangular

Děkujeme, že jste si vybrali tento typ krbu. Krby navodí příjemnou atmosféru v bytech, kancelářích i domech, které nemají komín

OBECNÁ RADA

Před tím, než za nete krb používat, si prostudujte bezpe nostní nařízení a omezení platná ve vaší zemi.

Popis krbu:

Krb se skládá z hořáku z nerezové oceli 1.4301 a dvou průhledných skel. 

Sestavení a instalace:

• Před zahájením sestavování sejměte veškerý obalový a informační materiál. Poté postupujte podle jednotlivých kroků uvedených v přiloženém montážním návodu. 

• Stojací krb umístěte přímo na rovnou podlahu. Pod krbem nesmí být koberec.

Spuštění:

• Naplňte spalovací prostor maximálně 1200 ml paliva.
• Doba hoření 1200 ml paliva: cca 4 hodiny.
• Rozlitý alkohol je nutné setřít savým hadříkem a očistit vodou, aby nehrozilo riziko vznícení mimo spalovací prostor. POZOR: Rozlitý alkohol může na parketové podlaze zanechat matné skvrny. UPOZORNĚNÍ: Palivo by mělo být skladováno při pokojové teplotě, aby se při použití snáze vznítilo. POZOR: Palivo je nutné skladovat v bezpečné vzdálenosti od krbu (alespoň 1 metr / 40 palců). Neumísťujte palivo před krb.
• NEZAPALUJTE SHORA! VŽDY ZAPALUJTE ZE STRANY!
• K zapálení spalovacího prostoru používejte výhradně dlouhé kusy palivového dříví (alespoň 20 cm) nebo dlouhé krbové zápalky (alespoň 20 cm). Hrozí riziko výbuchu. Pokud se plamen nevznítí ani po třech pokusech o zapálení, zavřete hasicí otvory a před dalším pokusem o zapálení počkejte 2 minuty.
• Proces zapalování opakujte, dokud nebude plamen hořet stabilně.
• Palivo se bude nejprve spalovat pomalu. Optimální teploty a výšky plamene je dosaženo přibližně po 15 minutách.
• V průběhu spalování může barva nerezové oceli ztmavnout. Jedná se o běžný jev. Nejedná se o chybu výrobce.

Doplnění paliva

POZOR: Nikdy nedolévejte palivo do plamene!
POZOR: Před doplněním paliva nechte hořák alespoň 30 minut chladnout. Nevlévejte palivo do horkého hořáku.
• Pokyny k doplňování paliva jsou uvedeny níže.

Hašení

POZOR: Plameny nikdy nehaste vodou! Je-li to možné, nechte spálit veškeré palivo. Zabráníte tak tomu, aby v nádržce zbylo palivo, a předejdete riziku prudkého vzplanutí při opětovném zapálení. Bio-Ethanol Kamin 3 Pokud si přejete plameny uhasit před úplným spotřebováním paliva, zakryjte otvor palivové nádoby zhášedlem a počkejte, dokud plameny neuhasnou. Počkejte přibližně 30 minut, než se hořák ochladí na pokojovou teplotu. Až poté zlikvidujte zbylé palivo.
• V případě, že plameny nezhasnou okamžitě, zavřete kryt a počkejte přibližně 10–15 minut, než plameny vychladnou. Výše uvedené pokyny opakujte tak dlouho, dokud nedojde k úplnému uhašení plamene.
• Z důvodu zajištění absolutního bezpečí mějte po ruce připraven hasicí přístroj. Pokyny k údržbě a péči:
• Hořák je nutné pravidelně čistit.
• Skvrny lze nejsnáze odstranit měkkým hadříkem namočeným do vlažné vody s malým množstvím čisticího prostředku (s neutrální hodnotou pH). Doporučujeme provádět pravidelné čištění součástí z nerezové oceli, aby na nich nedošlo k nahromadění nečistot.

POZOR: Nikdy nepoužívejte chemikálie, drátěnky ani drsnou stranu houbiček. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození vzniklá chybným používáním nebo čištěním výrobku.

Životní prostředí Bioetanol je přírodní palivo vyrobené z rostlin. Množství uhlíku uvolněného do vzduchu se rovná množství potřebnému k růstu rostliny.

Bezpečnostní pokyny

• Při spalování se spotřebovává kyslík v místnosti, v níž je krb provozován. Místnost musí být dobře odvětrávaná a musí mít zajištěn přívod čerstvého vzduchu (např. otevřenými okny).
• Větraná místnost, v níž je krb provozován, nesmí mít objem menší než 44 m3 / 1550 stop3 (při průměrné výšce stropu 2,3 m / 8 stop musí být plocha místnosti alespoň 20 m2 / 215 stop2).
• Nedoporučujeme používat v místnosti více než jeden krb současně.
• Upozorňujeme, že současné použití více krbů je možné pouze za předpokladu, že všechna zařízení nespálí dohromady více než 0,5 l paliva za hodinu. Při překročení této hodnoty je nutné zajistit dodatečnou ventilaci místnosti.
• Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru! POZOR: Součásti krbu se při spalování paliva zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se rozpáleného krbu. Po uhašení plamene je nutné počkat alespoň 30 minut, než se bude možné dotknout krbu.
• Nikdy nedolévejte palivo do otevřeného ohně ani do nádržky hořáku, která ještě neměla dostatek času k vychladnutí (alespoň 30 minut od uhašení plamene).
• Krb není určen k vyhřívání místností.
• Konvekční mřížky a zadní ventilační otvory nesmí být zavřeny ani ničím zakryty.
• V bytě neskladujte více než 5 litrů / 1,3 galonu hořlavých kapalin.
• Nádoby s palivem mějte vždy řádně uzavřeny. • Palivo skladujte mimo dosah dětí a zvířat.
• Spalovací nádržka a palivo nesmí být vystaveny přímému zdroji tepla, jako je přímé sluneční záření nebo ústřední topení.
• Do vzdálenosti 1 metru / 40 palců kolem krbu neumísťujte žádné hořlavé předměty. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 metry / 80 palců od oken a záclon. Výrobek nesmí být používán s potahem. Police musí být od krbu vzdáleny alespoň 1 metr / 40 palců.

POZOR: Při manipulaci s palivem nekuřte.
• V místnosti, v níž je krb provozován, nesmí být průvan.
• V blízkosti krbu neprovádějte pohyby, které by mohly mít za následek proudění vzduchu, protože by mohlo dojít k rozdmýchání ohně.
• Při plnění etanolu do nádob na palivo dávejte pozor: Kapalné palivo vedle nádob může způsobit neočekávané vznícení plamene. Nádoby nedoplňujte, dokud zcela nevychladnou.
• Nádoby na krbové palivo je třeba vyměnit alespoň jednou ročně.
• V blízkosti krbu neskladujte hořlavé předměty.
• Nezapomeňte, že naplnit lze nanejvýš 1200 ml etanolu.
• Instalaci je nutné provést na vodorovném a stabilním podkladu. Bio-Ethanol Kamin 4
• Zařízení nesmí být zapalováno, dokud je ještě horké.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
• Nikdy nezasahujte do konstrukce krbu a při jeho sestavování provádějte jednotlivé kroky ve správném pořadí. • V případě zájmu o náhradní díly kontaktujte dodavatele
• Doporučený dodavatel bioetanolu: www.hoefer-chemie.com

Technické údaje:
Označení: Stand Kamin Tepore Rectangular
Číslo modelu: 74981
Rozpěry: výška 65 cm, délka 70 cm, šířka 35 cm
Čistá hmotnost: 16 kg
Palivo: BIOETANOL 99,6 %
Max. objem doplněného paliva: 1200 ml
Max. doba hoření při plném naplnění: 4 hodiny

Dodavatel:
KARE DESIGN GmbH
Zeppelinstrasse 16
85748 Garching-Hochbrück
Německo

Tyto pokyny uschovejte společně s dokumentací. Dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se bioetanolu.

1. Není určeno k dlouhodobému používání.
2. Používejte pouze doporučené palivo.
3. Používejte pouze ve větrané místnosti.
4. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny v příručce.
5. Pozor: Horký povrch!
6. Neumísťujte do blízkosti hořlavých předmětů.
7. Nepoužívejte jako topení. ! VAROVÁNÍ! !